Jak założyć działalność gospodarczą? Pierwsze kroki w biznesie.

Marzysz o swoim biznesie? To wspaniale! Dzięki własnej firmie możesz żyć tak, jak chcesz i realizować swoje cele i plany - idąc swoją drogą i swoim rytmem. Warto jednak podejść do tematu
z rozwagą i gruntownie przygotować się na moment, w którym stajesz się swoim własnym szefem.
KROK 1

Jeśli masz już pomysł na biznes pierwszym pytaniem jest - co dalej? Jaką formę działalności
i opodatkowania wybrać? Czy poradzę sobie z księgowością? Pozwól sobie pomóc - doświadczeni księgowi i doradcy podatkowi pomogą Ci dobrze wystartować w świecie biznesu.

Przed założeniem każdej działalności należy ustalić, w jaki sposób będziemy rozliczać się z US i ZUS - samodzielnie, czy też powierzymy to biuru rachunkowemu. Możesz wybrać jedną z czterech form opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt, oprocentowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.

1. Karta podatkowa

Najchętniej wybierają ją samozatrudnieni, bo jest najmniej sformalizowaną i najprostszą formą opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych albo papierowej książki przychodów
i rozchodów. Podatek w formie karty powstaje w wyniku decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kwota podatku jest stała.

Jak zarejestrować sposób opodatkowania w postaci karty podatkowej?

Należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz PIT-16. Trzeba to zrobić do 20 stycznia roku podatkowego, w którym działalność opodatkowana w formie karty ma być prowadzona. Jeśli ma nastąpić rozpoczęcie działalności w ten sposób opodatkowanej w  trakcie roku podatkowego, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności lub wraz z wnioskiem o wpis do CEiIDG - wynika to
z art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W przypadku spółki cywilnej
i wyboru tej formy opodatkowania wniosek składa jeden ze wspólników.

Lista działalności, przy których można wybrać tę formę opodatkowania jest zamknięta i znajduje się
w tabeli - załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r.

Warto pamiętać, iż obowiązuje zakaz prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż opodatkowanej kartą podatkową. Od karty odliczyć można jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne - trudniej jest też o kredyt w banku. Zyskujemy za to zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznać podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

2. Rozliczenie ryczałtem

Opodatkowaniu podlega przychód, a ty nie masz możliwości potrącenia kosztów jego uzyskania.
By wybrać taką formę rozliczania, trzeba spełnić kilka warunków:

1) Z ryczałtu nie mogą skorzystać osoby osiągające przychody z prowadzenia aptek, udzielania pożyczek pod zastaw, handlu dewizami oraz przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak prawnicy czy dziennikarze lub handlujący częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych. Z ryczałtu nie skorzystają też ci, którzy wcześniej płacili podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

2) Jeśli w 2014 r. przychody z twojej działalności gospodarczej nie przekroczyły 150 tys. euro
(ok. 620 tys. zł), w 2015 r. możesz skorzystać z ryczałtu. Jeżeli wcześniej korzystałeś z karty podatkowej, oświadczenie o zmianie sposobu opodatkowania na ryczałt musisz złożyć
w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2015 r.

Ważne! Oświadczenie do urzędu skarbowego trzeba składać tylko wtedy, gdy zmieniamy formę opodatkowania. W przeciwnym razie nie musisz powiadamiać Urzędu.

3) Musisz prowadzić ewidencję - w przypadku kilku działalności od każdej z nich możesz zapłacić inny ryczałt. Jeśli nie jesteś w stanie ich rozdzielić - płacisz ryczałt według stawki 8,5%.

Jak zatem wyglądają możliwe stawki?

1) Najwyższa, 20-procentowa, ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych przez ludzi wolnych zawodów, np. księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, radca prawny. Działalność ta musi być wykonywana osobiście, czyli bez zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, umowę-zlecenie, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze pracowniczym.
2) Stawkę 17 proc. zapłacą np. pośrednicy w sprzedaży samochodów.
3) Stawkę 8,5 proc. zapłacą np. kolporterzy prasy.
4) Stawkę 5,5 proc. zapłacą np. budowlańcy.
5) Stawkę 3 proc. - np. osoby zajmujące się handlem i małą gastronomią.

Ryczałt możesz płacić miesięcznie lub kwartalnie, ale trzeba o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Przy ryczałcie trzeba też składać zeznanie roczne na formularzu PIT-28. Należy to zrobić do 31 stycznia następnego roku.

3. Podatek na zasadach ogólnych

W 2015 r. obowiązuje następująca skala podatkowa:

- do 85 528 zł - 18 proc. minus kwota wolna 556,02 zł;

- ponad 85 528 zł - 14 839,02  zł plus 32 proc. nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Wybierając ten sposób możesz potrącić koszty uzyskania przychodów, korzystać z ulg (np. rodzinnej)
i rozliczać się razem z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Minusem jest niewątpliwie zagrożenie wysoką, bo aż 32% stawką podatku.

4. Podatek liniowy

Płaci się go według jednej, stałej stawki 19 proc. bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Opłacalność takiego sposobu opodatkowania widać najlepiej po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie możesz skorzystać z ulg podatkowych i nie masz możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Jeżeli planujesz zarejestrować firmę w przyszłym roku, oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania powinieneś złożyć do urzędu skarbowego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Samozatrudnieni, którzy świadczą usługi dla byłych pracodawców, w pierwszym roku prowadzenia firmy nie mogą rozliczać się w formie podatku liniowego.

Możesz odliczać koszty uzyskania przychodu, musisz jednak prowadzić księgowość - to oznacza konieczność wynajęcia biura rachunkowego.

Należy również zdecydować czy chcesz, by twoja działalność była opodatkowana podatkiem VAT.
Tę kwestię regulują przepisy o podatku VAT. Decydujący jest rodzaj działalności wpisanej we wniosku.

KROK 2

Jednoosobową firmę możemy zarejestrować przez Internet lub w urzędzie. Rejestracja internetowa polega na wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (działającej pod adresem www.firma.gov.pl) - można to zrobić bez wychodzenia z domu. Drugą opcją jest odwiedzenie urzędu miasta lub gminy, w którym wypełnimy, podpiszemy i złożymy wniosek (można go wcześniej pobrać ze strony urzędu, wydrukować i wysłać listem poleconym - co wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu).

Co powinien zawierać Twój wniosek?
1) Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko przedsiębiorcy lub inne określenie nazwy firmy);
2) Numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy (o ile takowe posiada);
3) Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego;
4) Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
5) Wybór formy opodatkowania działalności;
6) Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady dzień złożenia wniosku lub późniejszy);
7) Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (o ile takowe posiada).

Czynność ta jest całkowicie bezpłatna a pismo jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie numeru REGON, nadanie NIP-u, wybór formy opodatkowania oraz zgłoszenie płatnika składek ZUS lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Od dnia złożenia wniosku możesz rozpocząć prowadzenie swojej wymarzonej działalności - wszystkie dane pojawią się w systemie automatycznie, a urząd w Twoim imieniu rozpocznie korespondencje z różnymi instytucjami, które nadadzą Ci odpowiednie numery. 

Uwaga: Osoby chcące zarejestrować spółkę cywilną, mimo złożenia ww. wniosku w urzędzie gminy, muszą dodatkowo złożyć NIP-2 oraz NIP-D, jeśli są płatnikami podatku VAT.

KROK 3

To reglamentacja działalności gospodarczej, czyli wszelkie ograniczenia nakładane na przedsiębiorców: licencje, koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestru działalności regulowanej.

KROK 4

Polega na odebraniu numeru REGON. Ważne: REGON nie jest już niezbędny do wyrobienia pieczątki firmowej, przesyłania druków urzędowych czy otwarcia konta bankowego. Twój numer REGON zostanie nadany przez GUS w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Organ, w którym wniosek złożono sam przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego, po wcześniejszym złożeniu wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

KROK 5 

To założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej. Rachunek bankowy wymagany jest, jeśli Twoja firma prowadzi specyficzny rodzaj płatności czy transakcji oraz gdy prowadzisz księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pieczątka firmowa przydaje się
w wielu sytuacjach, chociaż nie istnieje żaden prawny wymóg jej wyrobienia.

Minimalizuj ryzyko - gdy tylko możesz szukaj porady, wsparcia i inspiracji u bardziej doświadczonych osób. Firmy takie jak Idea Online powstały właśnie po to, by dzielić się swoim doświadczeniem
i oferować najlepsze rozwiązania.

Być może wiesz już to wszystko, a na drodze do Twojego biznesu stoi inne ograniczenie - finansowe.
To problem, który spotyka wielu ludzi z głowami pełnymi pomysłów - dobrze wiemy o tym, że nie warto się poddawać. Z myślą o takich inicjatywach uruchomiliśmy program Anioły Biznesu - być może to Twój pomysł będzie kolejnym, któremu pomożemy przerodzić się w rzeczywistość?
Copyright © Idea Online - 2015 |  Wszelkie prawa zastrzeżone